Pho Le - Vietnamese Noodle House, 1195 S. Federal Blvd, Dever, CO 80219, 303.935.6264

Giải Khát - Beverages

Cà Phê Đen
2.50
Expresso Black Coffee
Cà Phê Đá
2.50
Expresso Black Iced Coffee
Cà Phê Sữa
3.00
Expresso Black with
Condensed Milk
Cà Phê Sữa Đá
3.00
Expresso Black Condensed
Milk Iced Coffee
Trà Đá Chanh
3.00
Iced Lemon Tea
Đá Chanh
3.00
Iced Fresh Lemonade
Sữa Đậu Nành
3.00
Soy Bean Milk
Chanh Muối
3.00
Salty Lemonade
Soda Chanh
3.50
Fresh Sode Lemonade
Soda Chanh Muối
3.50
Salty Sode Lemonade
Soda Sữa Hột Gà
4.00
Sode with Egg Yollk and
Condensed Milk
Cam Vắt
3.00
Fresh Orange Juice
Dừa tươi
2.75
Coconut Juice
Nước Ngọt
1.50
Soft Drinks (Pepsi. Coke, 7 Up)

Sinh Tố Bôba - DAIQUIRI WITH TAPIOCA

Avocado
3.50
Mít Jack Fruit
3.50
Dâu Strawberry
3.50
Môn Taro
3.50
Mãng Cầu Soursop
3.50
Sầu Riêng Durian
3.50
Cafe Boba Capucino
3.50

Chè - PUDDING

Chè Ba Màu
Three Color Beans
3.00
Chè Thập Cẩm
Saigon Sweat Beans Mixers
3.00
Đậu Đỏ Bánh Lọt
Red Beans with Pudding
3.00
Đậu Xanh Bánh Lọt
Green Beans with Pudding
3.00


Menu prices subject to change without prior notice